PL logo EN
Formularz zgłoszeniowy
Szukaj |

Karta zgłoszenia

konkurs otwarty na najlepsze filmy wideo Festiwal IN OUT 2019

W celu zgłoszenia się do konkursu IN OUT Festival, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Sekcja "autor" jest obligatoryjna, sekcję "dane osoby zgłaszającej pracę" należy wypełnić tylko gdy nie jesteś autorem pracy a jedynie zgłaszasz ją na konkurs.

Pola oznaczone * są obowiązkowe

autor

dane osoby zgłaszającej pracę

film

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów uczestnictwa w konkursie na najlepsze filmy wideo 13 Festiwal IN OUT 2019. Jednocześnie oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(a) o dobrowolności podania danych, prawie do wglądu do danych i żądania ich poprawienia lub usunięcia ze zbioru, a także o tym, że dane te będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby Konkursu zgodnie z niniejszym oświadczeniem oraz stosownym prawem.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu otwartego na najlepsze filmy wideo 13 Festiwalu IN OUT 2019 i składając podpis pod niniejszą kartą zgłoszenia w pełni akceptuję, w tym zwłaszcza w zakresie udzielenia organizatorowi licencji.
Oświadczam, że jest właścicielem praw autorskich majątkowych do dysponowania filmem/filmami: w tym posiadam prawa do wszelkich utworów, w tym posiada prawa do wykorzystanej muzyki (ewentualnie numer licencji:...............) wykorzystanych w filmie/filmach, jak również zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób biorących udział w filmie/filmach oraz zwalnia Organizatorów i Partnera wspierającego od wszelkich roszczeń osób trzecich wobec zgłaszanego filmu/filmów.
Zapewniam, że zgłoszony przeze mnie film nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności, że jego rozpowszechnianie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa ochrony wizerunku osób przedstawionych w filmie/filmach.
Oświadczam, iż udzielam licencji do filmu/filmów Organizatorom i Partnerowi konkursu na zasadach ujętych w Regulaminie Konkursu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - k.skelnik@laznia.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do momentu ustania przetwarzania w celach zawartych w regulaminie,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w konkursie.